Kontakt

Sujet Verlag UG
Breitenweg 57
28195 Bremen
Tel. 0421 703737

Allgemeine Anfragen an kontakt@sujet-verlag.de

Manuskripte an lektorat@sujet-verlag.de

Fragen zu Bestellungen an bestellung@sujet-verlag.de

Madjid Mohit (Geschäftsführer): mohit@sujet-verlag.de